RSS

拥挤的公交车[团队游戏]

拓展Tag: 关注度:

    概要:
    用胶带把三张报纸连成圆纸筒,比赛人员进入圆纸筒内跑到目标再折回的接力赛。

    方法: 
    1、全员分成数队。
    2、根据号令几个队员跑进纸筒内(人数不限)
    3、跑到目标再折回,把纸筒交给下一组。
    4、如果报纸破裂,纸箱内的人要当场用胶带修理好。
    5、全员最快完成的一组获胜。

 


分享到:
[收藏] [推荐] [打印] [关闭]